Raport bieżący Nr 12/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 20 stycznia 2009 roku 1432 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,49 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1432 zł stanowią 0,0103% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1432 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 21 stycznia emitent nabył 1307 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,89 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1307 zł stanowią 0,0094% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1307 głosom na WZA emitenta.

Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 146 070 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 146 070 zł po średniej cenie 26,60 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,05% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 146 070 głosom na WZA.