Raport bieżący Nr 15/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 26 stycznia 2009 roku 1374 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,50 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1374 zł stanowią 0,0099% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1374 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 150 145 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 150 145 zł po średniej cenie 26,49 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,08% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 150 145 głosom na WZA.