Raport bieżący Nr 17/2017

29 wrzesień 2017
Uchwały NWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 23 , przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2017 roku.


Uchwała  Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana - Stanisław Cymbor.


Wybór został dokonany przez aklamację

 

Uchwała  Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia


Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:               9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów:                                 11 426 861
w tym głosów
za:     11 426 861
przeciw:     0
wstrzymujących się:     0

 

Uchwała  Nr 3a/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana - Piotr Mikrut.


Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:              9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów:                                 11 426 861
w tym głosów
za:     9 650 363
przeciw:     0
wstrzymujących się:     1 776 498

 

Uchwała  Nr 3b/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana - Jerzy Pater.


Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:              9 400 195
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,50%
Łączna liczba ważnych głosów:                                11 293 529
w tym głosów
za:     8 085 194
przeciw:     0
wstrzymujących się:     3 208 335

 

Uchwała  Nr 3c/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana - Jacek Pakuła.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:              9 400 195
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,50%
Łączna liczba ważnych głosów:                                11 293 529
w tym głosów
za:     11 293 529
przeciw:     0
wstrzymujących się:     0


Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 września 2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji

Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej na czas trwania siódmej kadencji Pana - Jarosław Wojdyła.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:              9 426 861
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 74,71%
Łączna liczba ważnych głosów:                                 11 426 861
w tym głosów
za:     11 025 000
przeciw:     401 861
wstrzymujących się:     0