Raport bieżący Nr 29/2008

2 lipiec 2010
Umowa z domem maklerskim

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 21 sierpnia 2008 roku umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych w celu umorzenia z Domem Maklerskim PKO BP S.A. Dom Maklerski zobowiązuje się do nabywania w imieniu i na rachunek własny akcji zwykłych na okaziciela spółki Śnieżka S.A., notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz Zleceniodawcy.

Realizacja transakcji nabywania akcji odbywać się będzie na podstawie:

-zleceń brokerskich, w tym zleceń DDM, składanych przez Zleceniodawcę lub Dom Maklerski jako pełnomocnika,

- transakcji pakietowych, zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisami wewnętrznymi Domu Maklerskiego,

- umów cywilnoprawnych.