Raport bieżący Nr 3/2019

28 luty 2019
Szacunkowe, wybrane wyniki za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Spółki za 2018 rok:
a.skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 586 777 tys. zł;
b.jednostkowe przychody ze sprzedaży - 522 271 tys. zł;
c.skonsolidowany zysk netto   -  63 802 tys. zł;
d.jednostkowy zysk netto  -  60 948 tys. zł;

Przedstawione wyniki zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Spółka zastrzega, że:
• Podane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem ostatecznych wyników za 2018 rok;
• Powyższe wyniki będą podlegały badaniu przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie;
• Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało zaplanowane na 29 marca 2019 roku;
• Ewentualne zmiany wyników odbiegające w istotny sposób od wyżej wymienionych wartości zostaną przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w kwocie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu Spółki.