Raport bieżący Nr 36/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 2 marca 2009 roku 3472 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,78 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 3472 zł stanowią 0,0251% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 3472 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 182 563 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 182 563 zł po średniej cenie 25,79 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,32% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 182 563 głosom na WZA.