Raport bieżący Nr 45/2009

1 lipiec 2010
Nowe terminy publikacji raportów okresowych

 

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF"),ulegają zmianie terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku, określone w raporcie bieżącym nr 17/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.

Zgodnie z powyższym Zarząd FFiL Śnieżka SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

 

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2008 r. – 23 luty 2009 r.

- za I kwartał 2009 r. – 13 maja 2009 r.

- za III kwartał 2009 r. – 12 listopada 2009 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 31 sierpnia 2009 r.

3. Raport roczny za 2008 r. – 28 kwietnia 2009 r.

4. Raport roczny skonsolidowany za 2008 r. – 29 kwietnia 2009 r.

 

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).