Raport bieżący Nr 57/2008

2 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 30 października 2008 roku 4323 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,34 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4323 zł stanowią 0,0312% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4323 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 74 832 akcji o wartości nominalnej 74 832 zł po średniej cenie 28,51 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,54% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 74 832 głosom na WZA.