Raport bieżący Nr 60/2009

1 lipiec 2010
Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 15 maja 2009 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2008 rok wyniosła 1,35 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści pięć groszy). Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.