Raport bieżący Nr 6/2008

2 lipiec 2010
Termin i porządek obrad NWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 marca 2008 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.        Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

7.        Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych  w celu umorzenia.

9.        Zamknięcie obrad.

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr18, do dnia 10 marca 2008 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.