Raport bieżący Nr 7/2008

2 lipiec 2010
Konwersja akcji imiennych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 4 marca 2008 roku uchwały o zamianie akcji imiennych serii C emitenta na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 608 333 akcji imiennych serii C.

Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.