Raport bieżący Nr 7/2014

2 czerwiec 2014
Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2014 roku.

Uchwała  Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.Uchwała  Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a.    Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
b.     Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
c.    Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
d.    Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
e.    Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
7.    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a.    Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2013 rok.
b.    Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
c.    Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 
8.    Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a.    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
b.    Podziału zysku netto za 2013 rok.
c.    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2013 rok.
d.    Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
e.    Powołania członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencje.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0


Uchwała  Nr 3a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 9 921 328
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała  Nr 3b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 3 208 335Uchwała  Nr 3c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Grażyny Mendrych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0


Uchwała  Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/11/2014  z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:

a)    Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311 697 tysięcy złotych.
b)    Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 22 037 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 21 864 tysięcy złotych.
c)    Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 414 tysięcy złotych.
d)    Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 9 975 tysięcy złotych.
e)    Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.
§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0Uchwała  Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/13/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 21 863 101,15 złotych przeznaczyć na :
1.    Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 31 544 445 złotych
•    dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2014 roku.  
•    wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 roku.
2.    Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:           437 262,04 zł
3.    Różnica w kwocie 10 118 605,89 złotych  zostanie pokryta z kapitału zapasowego

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/13/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013  rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2013 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:

a)    Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 357 641 tysięcy złotych.
b)    Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 44 368 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 46 565 tysięcy złotych.
c)    Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 584 tysięcy złotych.
d)    Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11 866 tysięcy złotych.
e)    Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 9 398 997
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 7b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0


Uchwała Nr 7e/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 7f/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 633 828
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 967 160
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
Uchwała Nr 7g/2014


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalska absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niergo obowiązków w 2013 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0


Uchwała Nr 8a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pater.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 633 828
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 967 160
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Mikrut.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 008 830
przeciw: 0
wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 8c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Cymbor.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 633 828
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 967 160
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8d/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orłowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8e/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca  2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa  Łapińskiego . 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0