Raport bieżący Nr 75/2009

1 lipiec 2010
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym o decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy emitenta w dniu 25 czerwca 2009 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 18 297 342,45 złotych,
· dniem dywidendy jest dzień 25 sierpnia 2009 roku.
· wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 08 września 2009 roku.
Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 25 czerwca 2009 roku wynosi 13 553 587 sztuk.