Raport bieżący Nr 79/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 6 lipca 2009 roku 514 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 31,28 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 514 zł stanowią 0,0037% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 514 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A. Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale nr 11/2009 ZWZA emitenta z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 298 831 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 298 831 zł po średniej cenie 24,90 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 298 831 głosom na WZA.