Raport bieżący Nr 15/2010

28 czerwiec 2010
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym o decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy emitenta w dniu 21 czerwca 2010 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 21 685 739,20 złotych,-

·          dniem dywidendy jest dzień 05 lipca 2010 roku.

·          wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 19 lipca 2010 roku.

 

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 21 czerwca 2010 roku wynosi 13 553 587 sztuk.