Raport bieżący Nr 24/2011

23 grudzień 2011
Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A. Aneks opatrzony datą 16 grudnia 2011 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 30 mln zł do dnia 18 grudnia 2012 roku. Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:

-          zastawy na środkach trwałych na kwotę 9,1 mln zł,

-          hipoteka umowna kaucyjna do kwoty najwyższej 9,5 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 56555 położonej w Pustkowie,

-          pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

-          oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.