Raport bieżący Nr 5/2014

16 kwiecień 2014
Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 16 kwietnia 2014 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.  Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2013 rok wyniosła 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.